Đáp án các môn thi khối KHTN ngày 26/6/2019 (tất cả 24 mã đề)

0
3192

Dưới đây là đáp án cho đề thi môn Sinh THPT quốc gia 2019.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án chính xác của thầy cô được cập nhật phía dưới.

Môn Sinh Học

Mã đề: 201 – Tuyensinh247.com

81. A 82. B 83. A 84. C 85. A 86. A 87. D 88. D 89. D 90. B
91. C 92. D 93. C 94. B 95. A 96. C 97. B 98. B 99. D 100. A
101. D 102. B 103. B 104. D 105. D 106. A 107. C 108. D 109. A 110. B
111. C 112. A 113. A 114. C 115. C 116. B 117. A 118. C 119. B 120. B

 

Mã đề: 202 – Tuyensinh247.com

81.D 82.A 83.B 84.C 85.A 86.B 87.B 88.B 89.C 90.B
91.C 92.B 93.D 94.A 95.B 96.A 97.A 98.B 99.D 100C
101.D 102.B 103.C 104.A 105.C 106.A 107.C 108.D 109.C 110.D
111.B 112.A 113.D 114.C 115.D 116.A 117.D 118.C 119.A 120.D

Mã đề: 203 – Tuyensinh247.com

81.D 82.B 83.A 84.D 85.C 86.D 87.B 88.B 89.B 90.D
91.B 92.C 93.B 94.D 95.A 96.B 97.A 98.C 99.B 100.C
101.C 102.D 103.C 104.A 105.C 106.C 107.B 108.D 109.A 110.B
111.D 112.D 113.C 114.D 115.B 116.C 117.B 118.C 119.B 120.B

 

Mã đề: 204 – Tuyensinh247.com

81.B 82.B 83.A 84.D 85.C 86.C 87.C 88.A 89.A 90.A
91.B 92.A 93.C 94.A 95.B 96.D 97.B 98.B 99.A 100.B
101.A 102.A 103.D 104.B 105.C 106.B 107.D 108.C 109.C 110.C
111.D 112.C 113.D 114.C 115.D 116.A 117.D 118.B 119.B 120.D

Mã đề: 205 – Tuyensinh247.com

81. D 82. D 83. A 84. B 85. A 86. C 87. C 88. B 89. A 90. C
91. B 92. C 93. D 94. A 95. C 96. D 97. D 98. A 99. A 100. A
101. C 102. A 103. B 104. D 105. C 106. C 107. A 108. C 109. C 110. D
111. D 112. C 113. A 114. D 115. C 116. D 117. C 118. A 119. A 120. A

Mã đề: 206 – Tuyensinh247.com

81.D 82.C 83.C 84.D 85.B 86.D 87.D 88.D 89.D 90.A
91.C 92.D 93.C 94.C 95.B 96.A 97.B 98.C 99.D 100C
101.A 102.A 103.D 104.C 105.D 106.B 107.B 108.B 109.A 110.A
111.A 112.B 113.C 114.B 115.A 116.A 117.A 118.B 119.A 120.C

 

Mã đề: 207 – Tuyensinh247.com

81.A 82.B 83.C 84.C 85.A 86.D 87.A 88.A 89.A 90.D
91.A 92.B 93.B 94.D 95.B 96.D 97.D 98.D 99.C 100C
101.A 102.C 103.A 104.D 105.A 106.C 107.C 108.A 109.D 110.C
111.A 112.A 113.C 114.D 115.A 116.A 117.D 118.D 119.A 120.C

Mã đề: 208 – Tuyensinh247.com

81.D 82.D 83.B 84.B 85.C 86.C 87.B 88.B 89.D 90.B
91.B 92.A 93.B 94.C 95.C 96.C 97.A 98.D 99.C 100A
101A. 102.A 103.C 104.C 105.D 106.C 107.C 108.D 109.D 110.A
111.C 112.A 113.D 114.C 115.B 116.A 117.A 118.A 119.B 120.C

Mã đề: 209 – Tuyensinh247.com

81.B 82.C 83.C 84.D 85.A 86.A 87.D 88.B 89.B 90.A
91.A 92.C 93.D 94.A 95.B 96.D 97.C 98.B 99.D 100B
101.C 102.D 103.D 104.A 105.A 106.A 107.D 108.D 109.B 110.C
111.A 112.A 113.C 114.D 115.D 116.C 117.D 118.C 119.C 120.B

 

Mã đề: 210 – Tuyensinh247.com

81.D 82.C 83.B 84.A 85.D 86.C 87.A 88.D 89.D 90.C
91.A 92.A 93.C 94.C 95.B 96.C 97.C 98.C 99.A 100B
101.A 102.B 103.D 104.B 105.B 106.B 107.D 108.A 109.D 110.A
111.A 112.B 113.A 114.D 115.B 116.A 117.A 118.B 119.B 120.A

Mã đề: 211 – Tuyensinh247.com

81. A 82. A 83. B 84. A 85. B 86. C 87. A 88. B 89. A 90. C
91. A 92. B 93. B 94. D 95. B 96. B 97. A 98. A 99. B 100. C
101. D 102. A 103. A 104. C 105. C 106. D 107. B 108. D 109. D 110. C
111. C 112. A 113. B 114. D 115. C 116. B 117. C 118. A 119. A 120. D

Mã đề: 212 – Tuyensinh247.com

81.B 82.A 83.C 84.A 85.B 86.C 87.C 88.B 89.B 90.C
91.A 92.A 93.D 94.C 95.D 96.B 97.A 98.A 99.D 100.C
101.D 102.B 103.B 104.C 105.D 106.A 107.C 108.A 109.D 110.A
111.C 112.D 113.A 114.C 115.A 116.D 117.B 118.D 119.C 120.C

 

Mã đề: 213 – Tuyensinh247.com

81.C 82.A 83.B 84.D 85.B 86.B 87.B 88.A 89.A 90.C
91.A 92.B 93.C 94.D 95.B 96.B 97.C 98.D 99.C 100.C
101.D 102.A 103.B 104.B 105.A 106.C 107.D 108.A 109.A 110.A
111.D 112.C 113.A 114.C 115.B 116.C 117.C 118.C 119.A 120.D

Mã đề: 214 – Tuyensinh247.com

81.C 82.D 83.B 84.C 85.A 86.D 87.A 88.A 89.B 90.C
91.C 92.D 93.D 94.A 95.B 96.A 97.B 98.B 99.A 100D
101.D 102.A 103.B 104.D 105.A 106.B 107.A 108.A 109.D 110.B
111.B 112.A 113.D 114.A 115.D 116.D 117.B 118.A 119.A 120.D

Mã đề: 215 – Tuyensinh247.com

81.D 82.C 83.B 84.B 85.D 86.B 87.A 88.A 89.C 90.A
91.C 92.B 93.A 94.D 95.C 96.B 97.D 98.A 99.B 100B
101.A 102.A 103.C 104.C 105.C 106.D 107.C 108.D 109.B 110.D
111.D 112.B 113.D 114.A 115.B 116.C 117.B 118.B 119.D 120.D

Mã đề: 216 – Tuyensinh247.com

81.B 82.A 83.C 84.D 85.C 86.A 87.D 88.C 89.B 90.B
91.B 92.A 93.C 94.B 95.C 96.A 97.D 98.A 99.B 100D
101.B 102.B 103.A 104.C 105.B 106.B 107.C 108.C 109.C 110.D
111.C 112.C 113.C 114.A 115.B 116.B 117.D 118.D 119.A 120.A

Mã đề: 217 – Tuyensinh247.com

81.B 82.D 83.C 84.C 85.B 86.D 87.C 88.B 89.B 90.D
91.D 92.A 93.A 94.A 95.B 96.C 97.A 98.B 99.A 100.B
101.D 102.D 103.A 104.C 105.D 106.C 107.B 108.A 109.D 110.C
111.D 112.C 113.C 114.D 115.C 116.B 117.A 118.B 119.B 120.B

Mã đề: 218 – Tuyensinh247.com

81.B 82.C 83.B 84.A 85.B 86.A 87.C 88.A 89.D 90.D
91.C 92.B 93.B 94.A 95.D 96.B 97.C 98.C 99.A 100B
101.D 102.B 103.C 104.A 105.A 106.C 107.B 108.B 109.D 110.C
111.A 112.B 113.B 114.A 115.C 116.C 117.C 118.B 119.A 120.A

Mã đề: 219 – Tuyensinh247.com

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Mã đề: 220 – Tuyensinh247.com

81.B 82.B 83.C 84.C 85.C 86.A 87.A 88.B 89.B 90.D
91.C 92.B 93.B 94.A 95.B 96.D 97.D 98.D 99.A 100B
101.A 102.D 103.B 104.D 105.D 106.A 107.A 108.A 109.B 110.B
111.A 112.D 113.D 114.D 115.B 116.D 117.B 118.A 119.D 120.A

Mã đề: 221 – Tuyensinh247.com

81.A 82.C 83.C 84.B 85.B 86.A 87.A 88.B 89.D 90.A
91.C 92.C 93.B 94.A 95.C 96.B 97.B 98.C 99.A 100B
101.D 102.A 103.B 104.A 105.C 106.A 107.B 108.D 109.C 110.A
111.D 112.B 113.C 114.A 115.C 116.C 117.D 118.B 119.D 120.D

Mã đề: 222 – Tuyensinh247.com

81.B 82.A 83.A 84.B 85.C 86.B 87.A 88.C 89.B 90.A
91.B 92.C 93.B 94.B 95.C 96.D 97.A 98.A 99.C 100A
101.C 102.A 103.B 104.D 105.D 106.B 107.C 108.B 109.B 110.C
111.A 112.D 113.A 114.D 115.C 116.A 117.A 118.C 119.D 120.D

Mã đề: 223 – Tuyensinh247.com

81.C 82.D 83.C 84.D 85.B 86.D 87.B 88.D 89.C 90.D
91.C 92.B 93.C 94.D 95.A 96.A 97.B 98.B 99.A 100C
101.A 102.A 103.C 104.A 105.D 106.A 107.B 108.C 109.D 110.B
111.A 112.C 113.D 114.C 115.A 116.D 117.A 118.A 119.D 120.B

Mã đề: 224 – Tuyensinh247.com

81.D 82.C 83.A 84.B 85.B 86.A 87.A 88.C 89.B 90.B
91.D 92.B 93.C 94.D 95.C 96.B 97.B 98.D 99.B 100D
101.D 102.A 103.D 104.D 105.A 106.A 107.B 108.B 109.B 110.C
111.C 112.B 113.D 114.C 115.C 116.D 117.C 118.D 119.D 120.D

 

Môn Hóa Học

Mã đề: 201 – Tuyensinh247.com

41. B

42. C

43. A

44. A

45. A

46.C

47.D

48.A

49.D

50.A

51.B

52.D

53.C

54.C

55.D

56.B

57.A

58.D

59.B

60.B

61.D

62.D

63.B

64.D

65.A

66.B

67.D

68.B

69.D

70.A

71.B

72.A

73.B

74.D

75.D

76.B

77.C

78.A

79.D

80.D

Mã đề: 202 – Tuyensinh247.com

41.C

42.B

43.B

44.A

45.C

46.D

47.C

48.D

49.A

50.A

51.A

52.C

53.A

54.D

55.D

56.B

57.D

58.B

59.A

60.A

61.D

62.A

63.A

64.B

65.B

66.D

67.A

68.B

69.D

70.D

71.B

72.D

73.A

74.D

75.A

76.B

77.A

78.B

79.A

80.D

Mã đề: 203 – Tuyensinh247.com

41.A

42.B

43.A

44.A

45.C

46.A

47.D

48.D

49.C

50.D

51.D

52.A

53.B

54.C

55.C

56.C

57.A

58.B

59.C

60.C

61.D

62.A

63.A

64.A

65.C

66.D

67.A

68.C

69.C

70.B

71.D

72.C

73.B

74.A

75.C

76.D

77.C

78.B

79.D

80.D

Mã đề: 204 – Tuyensinh247.com

41.A

42.A

43.C

44.D

45.C

46.B

47.C

48.B

49.C

50.B

51.A

52.C

53.A

54.C

55.B

56.C

57.D

58.B

59.A

60.C

61.A

62.D

63.A

64.D

65.A

66.B

67.B

68.D

69.D

70.B

71.B

72.D

73.B

74.A

75.C

76.C

77.B

78.D

79.A

80.D

Mã đề: 207 – Tuyensinh247.com

41.A

42.A

43.B

44.C

45.B

46.C

47.C

48.A

49.B

50.B

51.D

52.B

53.D

54.A

55.C

56.C

57.B

58.A

59.D

60C

61.D

62.A

63.C

64.B

65.C

66.D

67.D

68.A

69.B

70.D

71.A

72.B

73.A

74.D

75.C

76.D

77.A

78.C

79.C

80.D

Mã đề: 211 – Tuyensinh247.com

41.C

42.B

43.C

44.A

45.A

46.B

47.B

48.B

49.C

50.C

51.C

52.B

53.B

54.D

55.D

56.C

57.B

58.C

59.A

60.B

61.D

62.A

63.C

64.B

65.C

66.A

67.A

68.D

69.A

70.C

71.B

72.B

73.D

74.B

75.C

76.A

77.D

78.D

79.A

80.A

Mã đề: 213 – Tuyensinh247.com

41.C

42.C

43.D

44.D

45.A

46.D

47.B

48.B

49.B

50.A

51.B

52.A

53.C

54.D

55.B

56.D

57.C

58.C

59.B

60.D

61.D

62.A

63.C

64.A

65.B

66.D

67.D

68.C

69.C

70.B

71.A

72.C

73.A

74.A

75.B

76.C

77.A

78.D

79.D

80.A

Mã đề: 215 – Tuyensinh247.com

41.A

42.C

43.C

44.D

45.B

46.A

47.B

48.A

49.B

50.C

51.C

52.D

53.B

54.B

55.A

56.C

57.C

58.D

59.B

60.D

61.C

62.C

63.B

64.D

65.B

66.A

67.B

68.C

69.B

70.D

71.C

72.A

73.D

74.D

75.C

76.D

77.B

78.C

79.D

80.D

Mã đề: 216 – Tuyensinh247.com

41.B

42.B

43.D

44.A

45.D

46.A

47.C

48.D

49.A

50.C

51.C

52.C

53.A

54.D

55.B

56.B

57.C

58.A

59.C

60.D

61.D

62.A

63.B

64.A

65.A

66.B

67.B

68.B

69.B

70.A

71.C

72.B

73.A

74.D

75.A

76.C

77.B

78.D

79.D

80.D

 

Mã đề: 217 – Tuyensinh247.com

41.B

42.D

43.D

44.B

45.C

46.D

47.C

48.A

49.B

50.B

51.A

52.D

53.A

54.D

55.A

56.A

57.C

58.A

59.C

60.B

61.A

62.C

63.D

64.A

65.C

66.D

67.C

68.B

69.D

70.D

71.C

72.A

73.B

74.D

75.B

76.D

77.C

78.A

79.D

80.D

Mã đề: 218 – Tuyensinh247.com

41.B

42.C

43.D

44.B

45.B

46.C

47.A

48.D

49.C

50.A

51.B

52.D

53.C

54.B

55.A

56.D

57.D

58.B

59.C

60.A

61.A

62.B

63.D

64.D

65.A

66.B

67.C

68.D

69.B

70.C

71.A

72.A

73.D

74.A

75.A

76.C

77.B

78.C

79.C

80.C

Mã đề: 221 – Tuyensinh247.com

41.B

42.D

43.C

44.C

45.A

46.B

47.D

48.D

49.B

50.D

51.A

52.D

53.D

54.B

55.A

56.C

57.D

58.C

59.A

60.B

61.B

62.B

63.D

64.A

65.C

66.B

67.B

68.C

69.D

70.B

71.A

72.B

73.A

74.D

75.A

76.C

77.A

78.D

79.C

80.A

 

Mã đề: 223 – Tuyensinh247.com

41.B

42.A

43.C

44.D

45.B

46.D

47.C

48.A

49.C

50.A

51.D

52.A

53.C

54.B

55.D

56.C

57.B

58.D

59.D

60.A

61.B

62.D

63.A

64.C

65.C

66.A

67.D

68.C

69.B

70.D

71.B

72.C

73.B

74.C

75.C

76.D

77.B

78.A

79.B

80.A

Mã đề: 224 – Tuyensinh247.com

41.B

42.D

43.C

44.D

45.C

46.D

47.C

48.C

49.B

50.D

51.B

52.D

53.A

54.A

55.D

56.D

57.B

58.C

59.A

60.A

61.D

62.D

63.C

64.A

65.A

66.C

67.B

68.D

69.B

70.A

71.A

72.D

73.A

74.A

75.B

76.C

77.D

78.D

79.C

80.B

 

Môn Vật Lý

Mã đề: 208 – Tuyensinh247.com

1.B 2.D 3.D 4.A 5.B 6.B 7.A 8.C 9.B 10.C
11.A 12.C 13.B 14.A 15.D 16.B 17.D 18.A 19.B 20.D
21.D 22.D 23.C 24.D 25.B 26.D 27.A 28.C 29.D 30.C
31.B 32.C 33. 34. 35. 36.B 37. 38. 39. 40.

 

Mã đề: 222 – Tuyensinh247.com

1.B 2.A 3.B 4.A 5.B 6.A 7.B 8.B 9.C 10.C
11.D 12.B 13.B 14.C 15.D 16.A 17.A 18.D 19.D 20.B
21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.A 27.C 28.A 29.D 30.B
31.C 32.C 33.D 34.D 35.A 36.D 37.D 38. 39.D 40.

Mã đề: 223 – Tuyensinh247.com

1.D 2.B 3.A 4.B 5.A 6.D 7.A 8.D 9.A 10.D
11.D 12.A 13.D 14.A 15.B 16.C 17.C 18.C 19.D 20.A
21.A 22.B 23.D 24.C 25.C 26.B 27.D 28.D 29.A 30.C
31.A 32.D 33. 34. 35.D 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 213 – Tuyensinh247.com

1.C 2.B 3.D 4.D 5.A 6.D 7.D 8.B 9.C 10.B
11.B 12.A 13.D 14.C 15.C 16.A 17.D 18.B 19.C 20.B
21.A 22.B 23.B 24.A 25.D 26.D 27.C 28.D 29.C 30.
31. 32. 33.C 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

 

 Mã đề: 222 – Tuyensinh247.com

1.B 2.A 3.B 4.A 5.B 6.A 7.B 8.B 9.C 10.C
11.D 12.B 13.B 14.C 15.D 16.A 17.A 18.D 19.D 20.B
21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.A 27.C 28.A 29.D 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

 

Nhấn F5 để tiếp tục cập nhật


Tổng hợp: Zingnews, kênh14, kênh tuyensinh247

LEAVE A REPLY