Đáp án đề Toán thi THPT Quốc Gia 2018 – Full Mã Đề

0
23077

16h ngày 25/6, hơn 900.000 thí sinh kết thúc thi trắc nghiệm môn Toán, sau 90 phút làm bài.

Với bộ đề gồm 50 câu trắc nghiệm, nhiều thí sinh cho biết đề toán khá dài và tương đối khó nhưng nằm trong chương trình học.

Xem thêm: Nhận định của thí sinh về đề thi Toán năm nay

Đáp án tham khảo môn Toán Mã đề 101:

1.D

2.D

3.A

4.A

5.B

6.C

7.D

8.B

9.D

10.C

11.D

12.C

13.A

14.B

15.B

16.C

17.A

18.D

19.A

20.D

21.A

22.A

23.D

24.A

25.A

26.A

27.D

28.A

29.B

30.C

31.D

32. B

33. A

34. B

35. A

36.C

37. B

38. B

39. C

40. D

41. C

42.A

43. D

44.C

45. B

46.B

47.A

48. B

49. A

50. B

 

Đáp án tham khảo môn Toán mã đề 102:

1.B

2.A

3.A

4.D

5.D

6.A

7.A

8.A

9.A

10.D

11.C

12.B

13.C

14.B

15.C

16.A

17.C

18.D

19.A

20.A

21.B

22.D

23.D

24.D

25.A

26.A

27.D

28.C

29.A

30.C

31.D

32.B

33.D

34.B

35.C

36.D

37.D

38.B

39.D

40.B

41.D

42.D

43.C

44.B

45.C

46.B

47.B

48.D

49.B

50.B

 

Đáp án tham khảo môn Toán mã đề 103:

1.C

2.B

3.D

4.A

5.D

6.D

7.D

8.A

9.C

10.D

11.B

12.C

13.B

14.B

15.C

16.D

17.A

18.C

19.C

20.C

21.C

22.A

23. B

24. B

25. A

26. C

27.D

28. D

29.A

30.A

31.A

32.D

33.B

34.C

35. C

36. B

37.C

38.D

39.B

40.B

41.B

42.C

43.C

44. A

45.B

46.B

47. A

48.C

49.A

50. B

Đáp án tham khảo môn Toán mã đề 104

1.C

2.C

3.D

4.D

5.A

6.B

7.B

8.A

9.D

10.B

11.C

12.C

13.A

14.C

15.B

16.D

17.A

18.B

19.D

20.D

21.A

22.C

23.C

24.B

25.D

26.A

27.C

28.B

29.B

30.C

31.D

32.A

33.D

34.D

35.A

36.A

37.D

38.D

39.B

40.A

41.C

42.C

43.A

44.D

45.D

46.B

47.D

48.C

49.A

50.A

 

Đáp án tham khảo môn Toán mã đề 105:

 

1.C

2.D

3.D

4.A

5.D

6.A

7.D

8.B

9.D

10.A

11.D

12.A

13.D

14.B

15.D

16.B

17.A

18.C

19.D

20.C

21.B

22.A

23.C

24.A

25.B

26.C

27.B

28.C

29.A

30.B

31.D

32.A

33.C

34.A

35.A

36.B

37.B

38.A

39.A

40.B

41.A

42.B

43.D

44.A

45.A

46.B

47.D

48.B

49.B

50.A

 

Đáp án tham khảo môn Toán mã đề 106:

1.C

2.D

3.A

4.D

5.D

6.C

7.A

8.D

9.C

10.D

11.A

12.B

13.C

14.B

15.C

16.D

17.B

18.C

19.B

20.D

21.B

22.D

23.C

24.A

25.A

26.C

27.B

28.D

29.A

30.D

31.A

32.B

33.D

34.A

35.D

36.C

37.A

38.A

39.A

40.C

41.C

42.B

43.D

44.A

45.D

46.B

47.A

48.C

49.C

50.C

 

Đáp án tham khảo môn Toán mã đề 107:

1.C

2.B

3.D

4.D

5.B

6.A

7.B

8.D

9.C

10.C

11.D

12.A

13.B

14.A

15.A

16.D

17.D

18.C

19.C

20.D

21.C

22.A

23.C

24.C

25.A

26.D

27.B

28.B

29.B

30.D

31.C

32.B

33.C

34.B

35.A

36.A

37.D

38.B

39.A

40.C

41.A

42.A

43.A

44.C

45.B

46.B

47.B

48.B

49.B

50.B

 

Đáp án tham khảo môn Toán mã đề 108:

1.C

2.B

3.A

4.C

5.D

6.C

7.D

8.C

9.C

10.A

11.D

12.B

13.B

14.D

15.B

16.B

17.B

18.C

19.D

20.D

21.B

22.C

23.D

24.A

25.B

26.C

27.D

28.B

29.D

30.D

31.B

32.D

33.C

34.C

35. C

36. B

37.A

38.B

39.C

40.B

41.A

42.B

43. D

44.D

45.A

46.A

47.A

48. A

49. C

50.D

 

Đáp án tham khảo môn Toán Mã đề 109:

1.A

2.A

3.C

4.D

5.C

6.D

7.C

8.C

9.A

10.D

11.B

12.B

13.D

14.B

15.B

16.B

17.C

18.D

19.D

20.B

21.C

22.D

23.A

24.D

25.C

26.D

27.B

28.C

29.D

30.B

31.D

32.A

33.C

34.C

35.B

36.A

37.A

38.C

39.C

40.B

41. B

42.D

43.A

44.A

45.A

46.B

47.A

48.A

49.C

50.A

 

Đáp án tham khảo môn Toán Mã đề: 110

1.B

2.B

3.A

4.B

5.B

6.D

7.C

8.D

9.B

10.A

11.A

12.A

13.A

14.C

15.C

16.B

17.D

18.C

19.A

20.D

21.C

22.B

23.B

24.B

25.C

26.A

27.C

28.D

29.A

30.D

31.B

32.C

33.D

34.C

35.D

36.C

37.B

38.B

39.C

40.D

41.B

42.A

43.B

44.C

45.D

46.A

47.B

48.C

49.D

50.D

 

Đáp án tham khảo môn Toán Mã đề: 111

1.B

2.B

3.A

4.B

5.B

6.D

7.C

8.D

9.B

10.A

11.A

12.A

13.A

14.C

15.C

16.B

17.D

18.C

19.A

20.D

21.C

22.B

23.B

24.B

25.C

26.A

27.C

28.D

29.A

30.D

31.B

32.C

33.D

34.C

35.D

36.C

37.B

38.B

39.C

40.D

41.B

42.A

43.B

44.C

45.D

46.A

47.B

48.C

49.D

50.D

 

Đáp án Quốc gia môn Toán năm 2018 – Mã đề 112

1.B

2.B

3.A

4.B

5.B

6.D

7.C

8.D

9.B

10.A

11.A

12.A

13.A

14.C

15.C

16.B

17.D

18.C

19.A

20.D

21.C

22.B

23.B

24.B

25.C

26.A

27.C

28.D

29.A

30.D

31.B

32.C

33.D

34.C

35.D

36.C

37.B

38.B

39.C

40.D

41.B

42.A

43.B

44.A

45.D

46.A

47.B

48.C

49.D

50.D

 

Đáp án môn Toán năm 2018 – Mã đề 113

1.A
2.C 3.A 4.D 5.A 6.D 7.B 8.B 9.D 10.C
11.D 12.C 13.B 14.A 15.A 16.A 17.C 18.D 19.C 20.C
21.D 22.C 23.C 24.A 25.D 26.A 27.C 28.B 29.A 30.D
31.A 32.A 33.C 34.C 35.C 36.A 37.A 38.D 39.D 40.D
41.A 42.C 43.D 44.D 45.A 46.C 47.D 48.C 49.A 50.C

 

Đáp án môn Toán năm 2018 – Mã đề 114

1.B
2.D 3.B 4.A 5.B 6.B 7.C 8.A 9.C 10.A
11.A 12.A 13.D 14.D 15.A 16.D 17.A 18.A 19.C 20.B
21. A 22. B 23. C 24. C 25. B 26. B 27. C 28. C 29. C 30. A
31. B 32. C 33. A 34. D 35.C 36.C 37.A 38.A 39.C 40.C
41.A 42.B 43.B 44.A 45.C 46.D 47.C 48.B 49.C 50.B

 

Đáp án môn Toán năm 2018 – Mã đề 115

1.A
2.C 3.C 4.C 5.B 6.A 7.D 8.B 9.D 10.C
11.A 12.C 13.A 14.B 15.A 16.B 17.D 18.A 19.D 20.B
21.D 22.D 23.A 24.A 25.A 26.D 27.B 28.B 29.A 30.D
31.A 32.B 33.A 34.B 35.D 36.D 37.C 38.A 39.D 40.B
41.A 42. B 43.B 44.D 45.C 46.B 47.C 48.A 49.D 50.C

 

Đáp án tham khảo môn Toán năm 2018 – Mã đề 116

1.D
2.C 3.A 4.C 5.C 6.C 7.A 8.A 9.A 10.C
11.B 12.D 13.C 14.B 15.B 16.B 17.D 18.A 19.C 20.B
21.D 22.B 23.A 24.B 25.A 26.C 27.C 28.B 29.B 30.C
31.C 32.B 33.B 34.B 35.D 36.C 37.A 38.D 39.C 40.C
41.A 42.D 43.B 44.B 45.A 46.C 47.C 48.A 49.C 50.A

 

Đáp án tham khảo môn Toán năm 2018 – Mã đề 117

1.D
2.C 3.B 4.D 5.D 6.D 7.D 8.A 9.B 10.B
11.B 12.D 13.C 14.C 15.A 16.C 17.D 18.D 19.B 20.A
21.B 22.C 23.A 24.B 25.D 26.C 27.A 28.A 29.A 30.B
31.C 32.D 33.B 34.A 35.A 36. C 37.A 38.C 39.D 40.C
41.C 42.D 43.B 44.A 45.A 46.A 47.B 48.D 49.A 50.B

 

Đáp án tham khảo môn Toán năm 2018 – Mã đề 118

1.B
2.B 3.A 4.A 5.C 6.D 7.C 8.C 9.B 10.B
11.B 12.A 13.C 14.C 15.A 16.B 17.D 18.D 19.B 20.A
21.B 22.A 23.D 24.D 25.B 26.D 27.C 28.A 29.B 30.D
31.C 32.B 33.C 34.D 35.B 36.B 37.D 38.B 39.A 40.C
41.C 42.D 43.D 44.B 45D. 46.B 47.D 48.C 49.A 50.C

 

Đáp án tham khảo môn Toán năm 2018 – Mã đề 119

1.C
2.C 3.D 4.D 5.A 6.B 7.B 8.A 9.D 10.B
11.C 12.C 13.A 14.C 15.B 16.D 17.A 18.B 19.D 20.D
21.A 22.C 23.C 24.B 25.D 26.A 27.C 28.B 29.B 30.C
31.D 32.A 33.D 34.D 35.A 36.A 37.C 38.D 39.B 40.A
41.C 42.B 43.A 44.D 45.D 46.B 47.D 48.C 49.A 50.A

 

Đáp án tham khảo môn Toán năm 2018 – Mã đề 120

1.D
2.C 3.D 4.C 5.C 6.D 7.B 8.A 9.A 10.D
11.B 12.A 13.D 14.D 15.B 16.D 17.B 18.C 19.D 20.C
21.A 22.C 23.C 24.C 25.A 26.A 27.A 28.C 29.B 30.D
31.C 32.D 33.B 34.A 35.C 36.D 37.D 38.A 39.D 40.A
41.D 42.D 43.D 44.C 45.C 46.A 47.D 48.A 49.B 50.A

 

Đáp án tham khảo môn Toán năm 2018 – Mã đề 121

1.D
2.C 3.A 4.D 5.C 6.D 7.A 8.B 9.C 10.B
11.C 12.D 13.B 14.C 15.B 16.B 17.B 18.D 19.D 20.A
21.A 22.C 23.B 24.B 25.A 26.D 27.C 28.A 29.D 30.A
31.D 32.D 33.A 34.D 35.A 36.C 37.C 38.B 39.D 40.A
41.B 42.B 43.D 44.A 45.B 46.B 47.A 48.D 49.A 50.C

Đáp án tham khảo môn Toán năm 2018 – Mã đề 122

1. D
2. B 3. B 4. D 5. C 6. D 7. A 8. D 9. C 10. A
11. C 12. B 13. C 14. C 15. D 16. A 17. B 18. A 19. C 20. B
21. C 22. C 23. A 24. D 25. D 26. B 27. B 28.C 29.D 30. A
31. B 32. C 33. A 34.C 35.B 36.B 37.D 38.A 39.A 40.D
41.C 42.A 43.C 44.A 45.D 46.A 47.D 48.D 49.B 50.A

 

Đáp án tham khảo môn Toán năm 2018 – Mã đề 123

1.C

2.C

3.D

4.A

5.A

6.C

7.B

8.B

9.A

10.D

11.B

12.D

13.C

14.C

15.D

16.C

17.B

18.D

19.B

20.B

21.D

22.A

23.D

24.D

25.A

26.D

27.B

28.B

29.B

30.B

31.C

32.C

33.B

34.B

35.C

36.

37.D

38.D

39.

40.

41.

42.C

43.B

44.C

45.

46.D

47.

48.D

49.C

50.

 

Đáp án tham khảo môn Toán năm 2018 – Mã đề 124

1.B 2.C 3.B 4.D 5.C 6.D 7.A 8.D 9.C 10.A
11.C 12.B 13.C 14.C 15.D 16.A 17.B 18.A 19.C 20.B
21.C 22.C 23.A 24.D 25.D 26.C 27.B 28.D 29.D 30.A
31.B 32.C 33.A 34.C 35.B 36.B 37.A 38.A 39.C 40.C
41.B 42.A 43.D 44.A 45.A 46.B 47.A 48.B 49.D 50.A

 

 

Đang cập nhật…

Tổng hợp