Lịch sử và Địa lý sẽ được gộp thành 1 môn trong chương trình mới

0
1159
Chương trình Giáo dục phổ thông mới giảm số môn học và hoạt động giáo dục; giảm số tiết học; giảm kiến thức kinh viện; tăng cường dạy học phân hóa – tự chọn; thực hiện phương pháp dạy học mới; đổi mới đánh giá kết quả giáo dục.

Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD&ĐT phân biệt rõ hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Ngoài việc giảm tải giờ học, đáng chú ý xuất hiện nhiều môn học mới được tích hợp như: Lịch sử và Địa lý ở chương trình THCS hay Giáo dục kinh tế và pháp luật ở cấp THPT.

Theo bộ GD&ĐT, những môn học gộp như Lịch sử và Địa lý hay Giáo dục kinh tế và pháp luật sẽ giúp học sinh tập trung, định hướng tốt hơn cho việc chọn ngành, chọn nghề sau này.

Ở cấp THCS, các môn học bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục Công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Tin học, Công nghệ, Giáo dục Thể chất, Nghệ thuật. Môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Ở cấp THPT, các môn học bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh. Các môn học được lựa chọn theo nhóm Khoa học Xã hội (gồm Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Lịch sử, Địa lý), nhóm Khoa học Tự nhiên (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học), nhóm Công nghệ và Nghệ thuật (gồm Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật). Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.