Đáp án đề thi môn Hóa khối B năm 2014 của Bộ GD&ĐT

0
2444

Chiều tối nay, 10/7/2014 bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án đề thi chính thức môn Hóa kỳ thi tuyển sinh đại học khối B năm 2014.

 Đề thi môn Hóa khối B mã đề 315

Dap an de thi mon Hoa khoi B nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Hoa khoi B nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Hoa khoi B nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Hoa khoi B nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Hoa khoi B nam 2014 cua Bo GD&DT

Tham khảo đáp án mã đề 315 của bộ GD&ĐT. Đáp án chính xác 100% (Các mã đề khác xem phía dưới)

Đáp án đề thi môn Hóa Khối B năm 2014 mã đề 315 chính thức của bộ GD&DT
1  D 11  A 21  C 31  A 41  A
2 A 12 C 22  A 32 C 42 B
3 D 13 B 23 D 33 D 43 C
4 C 14 D 24 A 34 A 44 C
5 B 15 A 25 D 35 A 45  B
6  C 16 C 26 C 36  D 46 B
7 C 17 C 27 A 37 B 47 D
8 B 18 D 28 B 38  B 48 D
9 C 19 D 29 D 39 A 49 B
10  B 20 B 30 A 40 A 50  A

 

Đáp án đề thi môn Hóa Khối B năm 2014 mã đề 683
1  D 11  A 21 B 31  C 41  C
2 B 12 D 22 B 32  D 42 B
3 D 13 B 23 C 33 C 43 D
4 C 14 B 24  B 34 D 44  B
5 A 15 D 25 C 35  C 45 B
6 A 16  D 26 B 36 A 46 B
7 A 17 D 27 D 37 B 47 A
8 C 18 C 28 A 38 D 48 D
9 A 19 D 29 A 39  C 49  A
10  A 20  A 30  C 40 B 50 C
Đáp án đề thi môn Hóa Khối B năm 2014 mã đề 527
1  C 11  B 21 C 31 B 41  C
2 D 12 B 22 D 32 D 42 C
3 A 13 D 23 C 33 B 43 A
4 D 14 B 24 A 34 C 44 D
5 D 15  A 25 D 35 D 45  C
6 D 16 A 26 B 36 A 46 A
7  C 17 B 27 A 37 C 47 C
8 B 18 B 28  B 38 A 48 C
9 A 19 A 29 D 39 A 49 D
10 D 20 B 30 C 40 D 50  B

 

Đáp án đề thi môn Hóa Khối B năm 2014 mã đề 739
1  A 11  C 21  D 31  D 41  D
2 D 12 C 22 C 32 A 42 B
3 A 13 D 23 B 33  B 43  A
4 D 14  B 24  D 34 B 44 D
5 C 15 C 25 B 35 A 45 B
6 D 16 B 26 C 36 C 46 C
7 A 17 A 27 A 37  B 47 C
8 A 18 D 28 A 38 B 48  A
9 D 19  C 29  C 39 B 49 B
10  A 20 B 30 C 40 B 50 D

 

Đáp án đề thi môn Hóa Khối B năm 2014 mã đề 853
1  C 11  A 21  B 31  B 41  D
2 C 12 A 22 B 32  D 42 B
3 A 13  B 23 D 33 C 43 B
4 C 14 C 24  B 34 D 44 A
5 C 15 C 25 A 35 D 45 D
6 B 16 A 26 B 36 B 46 D
7  D 17  C 27 D 37  C 47  A
8 D 18 C 28  C 38 B 48 A
9 A 19 C 29 A 39 C 49 D
10 D 20 C 30 A 40 A 50 B

 

Đáp án đề thi môn Hóa Khối B năm 2014 mã đề 285
1  C 11  C 21  A 31  B 41  C
2 D 12  D 22  B 32 A 42  B
3 A 13 D 23  C 33 A 43 B
4 A 14 C 24 C 34 A 44 B
5  D 15 B 25 B 35  B 45  D
6 D 6 B 26 A 36 C 46 D
7 C 17 A 27 A 37 B 47 A
8 C 18 D 28 A 38 C 48 D
9  D 19 A 29  C 39 D 49  B
10  B 20 B 30  D 40  C 50 B