Bài toán tìm giá trị khối hình

0
1449
bai-toan-tim-gia-tri-khoi-hinh

Hãy tìm giá trị của mỗi khối hình sao cho các số ở bên phải mỗi hàng và dưới mỗi cột là tổng giá trị của mỗi hàng và cột đó?

Thanh Tâm (theo Gpuzzles)