Cán bộ tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cần lưu ý điều gì?

0
687
tin-don-lo-de-bao-gio-moi-cham-dut-1

Chủ tịch Hội đồng thi quyết định thời gian, địa điểm bàn giao các túi đựng Phiếu trả lời trắc nghiệm cho các Trưởng Điểm thi bảo đảm an toàn, bảo mật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 thực hiện theo quy định như sau:

Cán bộ tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cần lưu ý điều gì? ảnh 1
Ảnh minh họa: Ngọc Mai

Chủ tịch Hội đồng thi: phải bố trí số lượng cán bộ dự phòng làm nhiệm vụ tại các Điểm thi để bảo đảm có đủ cán bộ coi thi tại các phòng thi và cán bộ giám sát phòng thi. Bố trí trật tự viên, nhân viên phục vụ là nhân viên hoặc là người được ký hợp đồng của trường nơi đặt

Điểm thi hoặc nhân viên của các cơ sở giáo dục khác do Sở Giáo dục và Đào tạo điều động. Yêu cầu Trưởng ban Coi thi chỉ đạo Trưởng Điểm thi thực hiện đăng ký chữ ký của những người tham gia công tác coi thi, tổ chức cho cán bộ giám sát bắt thăm phòng thi, cán bộ coi thi bắt thăm phòng thi, cách đánh số báo danh và cách phát đề thi, theo Quy chế thi trước mỗi buổi thi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định chọn một số Điểm thi với số phòng thi phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi. Bố trí cho thí sinh thuộc điểm b, điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi và thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi cùng với thí sinh lớp 12 giáo dục trung học phổ thông năm học 2022-2023 bảo đảm số lượng thí sinh lớp 12 giáo dục trung học phổ thông 2022-2023 chiếm ít nhất 60% tổng số thí sinh của Điểm thi.

Việc sắp xếp phòng thi thực hiện tự động bằng chức năng của Hệ thống quản lý thi theo quy định tại Điều 9 Quy chế thi. Tại các Điểm thi, phải bố trí đủ phòng chờ cho thí sinh thi các môn thành phần của bài thi tổ hợp và bố trí ít nhất một cán bộ coi thi hoặc cán bộ giám sát cho mỗi phòng chờ để quản lý thí sinh trong phòng. Trưởng Điểm thi yêu cầu người làm nhiệm vụ tại Điểm thi nhắc thí sinh phải có mặt đúng giờ tại các phòng thi theo đúng Giấy báo dự thi.

Về việc đăng ký chữ ký của những người tham gia công tác coi thi và quản lý thiết bị thu phát thông tin:

Đối với những người tham gia công tác coi thi (Trưởng Điểm thi, Phó Trưởng Điểm thi, Thư ký và Cán bộ coi thi): Hội đồng thi yêu cầu các Trưởng Điểm thi lập danh sách theo mẫu.

Tại buổi tập trung làm thủ tục và phổ biến quy chế thi, Trưởng Điểm thi tổ chức đăng ký mẫu chữ ký, photocopy thêm 02 bộ mẫu chữ ký, được để trong 03 túi, bên ngoài mỗi túi ghi rõ bản gốc/bản photocopy. Mỗi bộ mẫu chữ ký được đóng gói và niêm phong tại Điểm thi và bàn giao cho Ban Thư ký Hội đồng thi. Ban Thư ký Hội đồng thi bàn giao bản gốc cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu, bàn giao bản photocopy cho Ban Làm phách bài thi tự luận và Ban Chấm thi trắc nghiệm khi bàn giao các túi bài thi.

Đối với Trưởng Điểm thi: chịu trách nhiệm tổ chức thu thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ tại Điểm thi ngay trước mỗi buổi thi và chịu trách nhiệm lưu giữ, bảo quản các thiết bị này trong suốt thời gian diễn ra buổi thi với sự phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn của công an.

Trưởng Điểm thi phải bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25 mét để bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh và các tài liệu, vật dụng không được phép mang vào phòng thi theo quy định của Quy chế thi. Khi gọi thí sinh vào phòng thi, cán bộ coi thi kiểm tra các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi theo quy định.

Mỗi phòng thi phải được trang bị 01 chiếc kéo dành cho cán bộ coi thi để cắt túi đề thi. Đối với các phòng thi có thí sinh chỉ dự thi môn thi thành phần thứ nhất và/hoặc thứ hai thuộc bài thi tổ hợp cần chuẩn bị túi phụ chứa bài thi, nhãn niêm phong và dụng cụ cần thiết để niêm phong.

Về bảo quản và sử dụng Phiếu trả lời trắc nghiệm:

Phiếu trả lời trắc nghiệm phải đóng trong các túi đựng Phiếu trả lời trắc nghiệm được giữ nguyên niêm phong đến khi phát cho thí sinh tại phòng thi.

Chủ tịch Hội đồng thi tổ chức đóng gói, niêm phong các túi đựng Phiếu trả lời trắc nghiệm đến từng phòng thi với số lượng đủ cho số thí sinh trong phòng thi, ghi rõ số lượng phiếu, tên phòng thi, buổi thi ở bên ngoài túi; đồng thời, đóng gói, niêm phong các túi Phiếu trả lời trắc nghiệm với số lượng cần thiết để dự phòng cho mỗi Điểm thi, ghi rõ tên túi Phiếu trả lời trắc nghiệm dự phòng, số lượng phiếu, tên Điểm thi, buổi thi ở bên ngoài túi.

Trước buổi thi đầu tiên, Chủ tịch Hội đồng thi quyết định thời gian và địa điểm bàn giao các túi đựng Phiếu trả lời trắc nghiệm cho các Trưởng Điểm thi bảo đảm an toàn, bảo mật. Trước mỗi buổi thi, Trưởng Điểm thi bàn giao túi đựng Phiếu trả lời trắc nghiệm của phòng thi cho cán bộ coi thi phòng thi đó. Lưu ý: Khi giao nhận, phải lập biên bản ghi rõ số lượng giao nhận và tình trạng của túi đựng Phiếu trả lời trắc nghiệm.

Sau mỗi buổi thi, Trưởng Điểm thi lập biên bản về tình trạng sử dụng Phiếu trả lời trắc nghiệm ghi rõ các thông tin: Tổng số phiếu; số phiếu đã sử dụng; số phiếu thừa thu lại; số phiếu hỏng thu lại, số phiếu thay thế; các biên bản này được Trưởng Điểm thi nộp cùng với hồ sơ coi thi.

Theo Báo Gíao dục